* ข้อมูลกองทุน SCBSEA (ชนิดสะสมมูลค่า) ก่อน 17 พฤษภาคม 2560 เป็นข้อมูลของกองทุน SCBSE (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
** ข้อมูลกองทุน PRINCIPAL GOPP-C (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม) ก่อน 21 พฤศจิกายน 2561 เป็นข้อมูลของกองทุน PRINCIPAL GOPP-A (ชนิดสะสมมูลค่า) และกองทุนนี้แสดงราคา NAV เฉพาะวันทำการของกองทุนเท่านั้น