มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

(สามารถค้นหาย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 เดือน)

กองทุน :  FundName
มูลค่าหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่  txtFromDate  ถึง  txtToDate  (วว/ดด/ปปปป <คศ.>)

หน่วย : บาท

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
(เอไอเอ)
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(เอไอเอ)
ราคาขายหน่วยลงทุน
(บลจ.)
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(บลจ.)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(ล้านบาท)

กองทุน :  FundName
มูลค่าหน่วยกองทุน : ตั้งแต่วันที่  txtFromDate  ถึง  txtToDate

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการค้นหา