หน่วย : บาท

กองทุน ขายผ่านช่องทาง มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
(เอไอเอ)
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(เอไอเอ)
ราคาขายหน่วยลงทุน
(บลจ.)
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(บลจ.)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(ล้านบาท)